Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WADIDASACH.PL

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1) Redakcja Portalu – WADIDASACH.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Cypryjskiej, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000418316, posługująca się numerem REGON 146095993 oraz numerem NIP 5213630064.

2) Portal – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez WADIDASACH.PL Sp. z o. o. pod domeną www.wadidasach.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie.

3) Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Portalu oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

4) Użytkownik – każdy podmiot, który dokonał Rejestracji w Serwisie i w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

5) Profil – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, z którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane.

6) Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie.

7) Własne Treści – dane wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników.

 

§ 2

1) Portal stanowi platformę informatyczną, społecznościowo-informacyjną, skierowaną w szczególności do osób zainteresowanych aktywnym trybem życia, uprawianiem sportu.

2) Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, chyba że inaczej wynika z postanowień Regulaminu lub odrębnej umowy, zawartej przez użytkownika Portalu z Redakcją Portalu.

3) Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

4) Korzystanie z Portalu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

5) Logo i nazwa Portalu są dobrami prawnie chronione i przysługują Redakcji Portalu; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Redakcji Portalu, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i może skutkować natychmiastową reakcją Redakcji, włącznie z pociągnięciem naruszającego prawa Redakcji do odpowiedzialności odszkodowawczej.

6) Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez Redakcję Portalu, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Portalu, jako całości, przysługują wyłącznie Redakcji Portalu. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Portalu, a także wyglądu Portalu, jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Redakcji lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Redakcji lub osób trzecich.

7) Redakcja zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Redakcji lub osób trzecich.

 

§ 3

1) W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Portalu, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

a) połączenie z siecią Internet;

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

d) w celu dokonania Rejestracji w Portalu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

2) Redakcja umożliwia Użytkownikom zamieszczanie w Portalu Własnych Treści jednakże pod warunkiem, iż zamieszczenie ich w Portalu nie narusza postanowień ust. 3 i 4, poniżej.

3) Redakcja wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.

4) Zabronione jest również umieszczanie w Portalu materiałów, w tym w szczególności fotografii i materiałów wideo, które w jakikolwiek sposób narusza prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.

5) Każdy Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Redakcję o przypadkach umieszczenia w Portalu treści o charakterze bezprawnym, w tym celu należy wysłać na adres email, o którym mowa w § 2 ust 3, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Portalu, na której znajdują się bezprawne dane lub inne wskazówki umożliwiające Redakcji zlokalizowanie umiejscowienia w Portalu bezprawnych danych. Jeżeli Redakcja umożliwia automatyczne zgłoszenie bezprawności treści, poprzez zamieszczenie przy materiale opublikowanym w Portalu, linku ukrytego pod ikoną „zgłoś”.

 

Rozdział II

Postanowienia dotyczące Użytkowników, ZAWARCIE UMOWY, PROFIL, USŁUGI, PŁATNOŚCI, PROGRAM PARTNERSKI, ROZWIĄZANIE UMOWY

 

§ 4

1) Redakcja umożliwia za pośrednictwem Portalu zawarcie umowy na korzystanie z usług świadczonych przez Redaktora w ramach Portalu, polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Portalu, dostępnych dla Użytkowników nieodpłatnie lub odpłatnie.

2) Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Użytkownika Rejestracji.

3) Zawarcie umowy nie uprawnia ani nie zobowiązuje Użytkownika do korzystania z odpłatnych usług świadczonych przez Redakcję w ramach Portalu, do których dostęp możliwy jest po uiszczeniu opłaty na zasadach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy nie stanowi zobowiązania Użytkownika do uiszczenia jakiejkolwiek opłaty.

4) W celu dokonania Rejestracji podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Redakcję w ramach Portalu, zobowiązany jest podać następujące dane: adres email, nazwę użytkownika, samodzielnie zdefiniowane hasło dostępowe do Portalu, a następnie zapoznać się i zaakceptować Regulamin. Po uruchomieniu linku ukrytego pod polem „Kontynuuj”, osoba dokonująca Rejestracji zostanie przekierowana do podstrony Portalu, na której powinna uzupełnić dane swojego Profilu, a następnie, do podstrony Portlu, na której może w pełni dobrowolnie, dodać do Profilu własne zdjęcie. Aby w pełni aktywować konto należy kliknąć w linka tywnacyjny wysłany na podany przy rejestracji adres e-mail.

 

§ 5

1) Każdy Użytkownik, który dokonał Rejestracji może na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, korzystać z następujących usług:

a) dostęp do danych zamieszczonych przez Redakcję w Portalu,

b) dostęp do e-usługi: rozpocznij grę lub trening,

c) dostęp do e-usługi: znajdź partnera do gry lub treningu,

d) dostęp do e-ułsugi: menager rozgrywek,

e) dostęp do e-ułsugi: Fan Sport Grupy,

f) dostęp do e-ułsugi: menager obiektu,

g) dostęp do e-ułsugi: sklep internetowy,

h) dostęp do e-ułsugi: wymiana sprzętu,

i) dostęp do e-ułsugi: aukcje,

j) dostęp do e-ułsugi: zakupy grupowe,

k) dostęp do e-ułsugi: zostań instruktorem,

l) dostęp do e-ułsugi: serwis sms,

m) dostęp do części społecznościowej Serwisu,

2) Redakcja zastrzega, że dostęp do niektórych usług wymienionych w ust. 1 lub niektórych funkcjonalności tych usług, możliwy jest po uiszczeniu opłaty za korzystanie z Portalu.

3) Szczegółowy zakres usług bezpłatnych oraz zakres usług płatnych, zależny od wysokości opłaty za korzystanie z Serwisu, został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu, dostępnym pod adresem: http://wadidasach.pl/spolecznosc-portalu/zakreskont.html

 

§ 6

1) Redakcja informuje, że każdy Użytkownik samodzielnie decyduje o tym, czy chce by jego dane umieszczane w Portalu, były udostępnione innym Użytkownikom.

2) Redakcja informuje, że szczegółowa informacja dotycząca zasad i ochrony przetwarzanych przez Redakcję danych Użytkowników zamieszczonych w Portalu, w tym w szczególności danych osobowych, została Udostępniona Użytkownikom w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Polityka prywatności.

 

§ 7

1) Umieszczając w Portalu Własne Treści, w szczególności w ramach udzielonego przez Redakcję dostępu do części społecznościowej Serwisu oraz do Bazy Wiedzy, w tym zdjęcia i materiały wideo, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Własnych Treści w Portalu, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Redakcji licencji na korzystanie z Własnych Treści, o której mowa w ustępie kolejnym.

2) Umieszczając w Portalu Własne Treści, Użytkownik, o ile zdecydował się udostępnić te treści innym Użytkownikom, udziela Redakcji niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:

- korzystanie z Własnych Treści w celu wyświetlania ich w ramach Portalu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do niech dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych,

- dokonywanie modyfikacji Własnych Treści wyłącznie w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Portalu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.

3) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Portalu.

4) Redakcja informuje, iż zamieszczanie w Serwisie, jakichkolwiek materiałów o charakterze promocyjnym lub reklamowym, jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na usługi promocyjno-reklamwowe z Redakcją Portalu.

 

§ 8

1) Zakres kont bezpłatnych i płatnych zawarty jest na stronie: http://wadidasach.pl/spolecznosc-portalu/zakreskont.html

2) Dostęp do usług płatnych, w odpowiednim do wysokości uiszczonej opłaty zakresie, zostanie umożliwiony niezwłocznie po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty.

3) Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Redakcji.

4) Operator umożliwia użytkownikom dokonanie zapłaty za pośrednictwem:

- serwisu elektronicznych usług płatniczych PayU.

- serwisu elektronicznych usług płatniczych Paypal.

- przelewu bankowego na konto Redakcji Portalu.

5) Redakcja, według własnego, swobodnego uznania, może przyznać każdemu Użytkownikowi dostęp do usług płatnych w ramach Portalu, jednak na okres nie dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc w ciągu roku, w celu umożliwienia przetestowania usług płatnych.

 

§ 9

1. PROGRAM PARTNERSKI....

 

 

§ 10

1) Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili, poprzez usunięcie Profilu.

2) Operator rozwiąże umowę z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.

3) W przypadku rozwiązania umowy Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu oraz do danych zgromadzonych w Serwisie.

 

Rozdział III

tryb reklamacyjny, tryb zmiany Regulaminu

 

§ 11

1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczonymi w jego ramach usługami.

2) Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1 pkt 1.

3) Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w formie emaila. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika.

4) Operator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień.

 

§ 12

1) Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2) Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

3) Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, pod warunkiem ich akceptacji przez Użytkownika.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§ 13

Operator zastrzega sobie prawo do ustalenia z poszczególnymi Użytkownikami innych niż wynikające z postanowień Regulaminu warunków korzystania z Serwisu, na podstawie odrębnej, pisemnej umowy. W takim przypadku postanowienia Regulaminu stosuje się wyłącznie w braku odmiennych postanowień pisemnej umowy.

 

§ 14

1) Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Operator informuje, że korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

2) Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” urządzenia użytkownika sieci przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By zminimalizować zagrożenia z tym związane, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył urządzenia, który wykorzystuje łącząc się z siecią Internet, w oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (firewall) i stale je aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

3) Operator informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym opisanych w Regulaminie, wiążą się z działalnością osób trzecich, zmierzających do uzyskania nieuprawnionego dostępu się zarówno do systemu Operatora, jak i Użytkownika między innymi w celu kradzieży danych.

 

§ 15

Regulamin obowiązuje od dnia 18.06.2012 r.

 

§ 16

1) Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://wadidasach.pl/regulaminy-serwisu.html, a także w siedzibie Operatora.

2) W siedzibie Operatora dostępne będą również wszelkie, nieobowiązujące, po wejściu w życie zmian Regulaminu, wersje Regulaminu.

 

§ 17

1) Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2) Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.

3) Postanowienie ustępu poprzedzającego nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

rejestruj2